Quan instal·larem plaques de senyalització de classe A o classe B?

Amb la sortida del nou R.D. 513/2017, no solament s'ha afegir el fet de substituir les plaques de senyalització, sinó que també es menciona la necessitat de col·locar les senyals de categoria A en certs establiments.

Les plaques de senyalització tant dels equips contra incendis (extintors, BIEs, polsadors, hidrants, etc.) com de sortides d'evacuació, han de complir els requisits de la UNE 23035-4, quant a les seves característiques i la seva composició, on podrem diferenciar entre les de categoria a i B.

Segons el nou Reial Decret 513/2017, s'hauran d'instal·lar la senyalització fotoluminiscent de la categoria a, en tots els centres que desenvolupin activitats descrites a l'Annex I de la norma bàsica d'autoprotecció (RD 393/2007).

En els demés casos, les plaques de senyalització podran ser de la categoria B.

Aquí el llistat de les activitats de l’Annex I del R.D. 393/20017:

 • Activitats industrials, d'emmagatzematge i d'investigació:
  • Establiments en què intervenen substàncies perilloses:
  • Substàncies perilloses amb quantitats superiors a les especificades en el Reial Decret 840/2015: Annex 1 parts 1 i 2, columna 2
  • Les activitats d'emmagatzematge de productes químics acollides a les instruccions Tècniques complementàries i en les quantitats següents:
   • ITC APQ-1, de capacitat major a 200 m3.
   • ITC APQ-2, de capacitat major a 1 t.
   • ITC APQ-3, de capacitat major a 4 t.
   • ITC APQ-4, de capacitat major a 3 t.
   • ITC APQ-5, de categoria 4 o 5.
   • ITC APQ-6, de capacitat major a 500 m3.
   • ITC APQ-7, de capacitat major a 200 m3.
   • ITC APQ-8, de capacitat major a 200 t.
  • Establiments en què intervenen explosius: aquells regulats pel Reial Decret 130/2017 pel qual s'aprova el reglament d'explosius.
  • Activitats de Gestió de Residus Perillosos: Aquelles activitats de Recollida, emmagatzematge, Valorització o eliminació de residus perillosos regulats per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  • Explotacions i indústries relacionades amb la mineria: Aquelles regulades pel Reial Decret 863/1985.
  • Instal·lacions d'Utilització Confinada d'Organismes Modificats Genèticament: Les classificades com a activitats de risc alt (tipus 4) al Reial Decret 178/2004.
  • Instal·lacions per a la Obtenció, Transformació, Tractament, emmagatzematge i distribució de substàncies o Matèries Biològiques Perilloses: Les instal·lacions que continguin agents biològics del grup 4, determinats al Reial Decret 664/1997.
  • Activitats industrials i d'emmagatzematge amb una càrrega de foc ponderada i corregida igual o superior a 3.200 Mcal / m2 o 13.600 MJ / m2, (risc intrínsec alt 8, segons la taula 1.3 de l'Annex I del Reial Decret 2267/2004,
  • Activitats d'infraestructures de transport:
   • Túnels de carreteres de l'Estat: Regulats segons el R.D. 635/2006.
   • Ports Comercials
   • Aeroports, aeròdroms i altres instal·lacions aeroportuàries
   • Estacions i Intercanviadors de Transport Terrestre: Aquells amb una ocupació igual o superior a 1.500 persones.
   • Línies Ferroviàries metropolitanes.
   • Túnels Ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000 m.
   • Autopistes de Peatge.
   • Àrees d'Estacionament per al Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril.
  • Activitats i infraestructures energètiques:
   • Instal·lacions Nuclears i Radioactives
   • Infraestructures Hidràuliques (preses i embassaments)
   • Centres o Instal·lacions destinats a la producció d'energia elèctrica: Els de potència nominal igual o superior a 300 MW.
   • Instal·lacions de generació i transformació d'energia elèctrica en alta tensió.
  • Activitats d'espectacles públics i recreatives:
   • Edificis tancats: Amb capacitat o aforament igual o superior a 2000 persones, o amb una altura d'evacuació igual o superior a 28 m.
   • Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada: amb capacitat o aforament igual o superior a 2.500 persones.
   • A l'aire lliure: En general, aquelles amb una capacitat o aforament igual o superior a 20.000 persones.
  • Activitats sanitàries (Hospitals):
   • amb una disponibilitat igual o superior a 200 llits.
   • altura d'evacuació igual o superior a 28 m, o d'una ocupació igual o superior a 2.000 persones.
  • Activitats docents:
   • Amb persones discapacitades o que no puguin realitzar una evacuació
   • pels seus propis mitjans.
   • O bé, l'alçada d'evacuació igual o superior a 28 m, o d'una ocupació igual o superior a 2.000 persones.
  • Activitats residencials públiques (Hotels, hostals, pensions, centres de dia):
   • Amb persones discapacitades o que no puguin realitzar una evacuació
   • pels seus propis mitjans i que afecti igual o més de 100 persones.
   • una alçada d'evacuació igual o superior a 28 m, o d'una ocupació igual o superior a 2.000 persones.
  • Tots aquells edificis que alberguen activitats comercials, administratives, de prestació de serveis, o de qualsevol altre tipus, sempre que l'altura d'evacuació de l'edifici sigui igual o superior a 28 m, o bé disposin d'una ocupació igual o superior a 2.000 persones.