Els sistemes de columna seca, són d’ús exclusiu per bombers, i estan pensats per edificis amb una alçada d’evacuació superior als 24 m en tots els casos menys, per en ús Hospitalari, que es faria a partir del 15 metres d’alçada d’evacuació i en pàrquings quan existeixen més de 3 plantes sota rasant o més de 4 plantes sobre rasant.

El sistema es composa d’una entrada d’aigua, ubicada en una zona de fàcil accés, a la façana de la planta baixa de l’edifici. Aquesta consisteix en una connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 70 mm, amb tapa i clau de purga de 25 mm.

La columna de canonada es realitza amb acer galvanitzat de DN80 (3”). S’instal·len sortides siameses amb claus i ràcords de 45 mm amb tapa, a les plantes parells fins a la 8a planta, i a partir d’aquesta, s’instal·len en totes les plantes. Y cada 4 plantes s’instal·la una vàlvula de seccionament. En el cas de columnes seques descendents, s’instal·la la vàlvula de seccionament i la sortida en cada planta.

Les columnes seques hauran de ser suficients perquè hi hagi mínim 1 per cada 60 metres de recorregut.

Cada 5 anys, s’haurà de realitzar la prova d’estanqueïtat, sometent la xarxa a una pressió com a mínim a 15 bar en columnes de fins a 30 metres i de 25 bar en columnes superior i durant 2 hores.