Existeixen diversos sistemes d’hidrants en el mercat.

Hidrants de columna: És el típic hidrant vist, que disposa de les vàlvules amb fàcil accés. D’aquests en podem trobar de 2 tipus:

                Humits: Tenen l’avantatge de disposar de vàlvules independents en el mateix cos, és de fàcil instal·lació i reparació al estar tot el sistema vist.

                Secs: Són convenients per zones amb possibles gelades. Disposen d’una vàlvula que va enterrada i que s’obre des de la part superior de l’hidrant. Això permet que l’aigua es mantingui sota terra, prevenint de la congelació. L’inconvenient d’aquests hidrants, és que per la seva reparació, s’ha de picar el terra per descobrir-lo sencer.

Hidrants enterrats: Són aquells hidrants que es col·loquen en zones de pas, on no és possible instal·lar un hidrant vist. Un exemple típic seria en una zona de càrrega de camions, en la qual per complir les distàncies mínimes, és necessari col·locar l’hidrant a la zona de pas. A més, també ofereixen una protecció contra les gelades.