Normativa

Legislació general
REAL DECRET 513/2017 Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis
CTE DB SI Codi Tècnic de l'Edificació Document Bàsic Seguretat d'incendis
REAL DECRET 2267/2004 Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials
REAL DECRET 485/1997, de 14 d'abril, sobre Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball
REAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
REAL DECRET 1216/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i salut en el treball a bord dels vaixells de pesca
SOLAS II-2 CONSTRUCCIÓ - PREVENCIÓ, DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS PER EMBARCACIONS
REAL DECRET 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i salut en les obres de construcció
REAL DECRET 393/2007, de 23 de març, pel que sigui s'aprova la Norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a Situacions d'emergència.

 

Legislació per a sectors específics

ORDRE de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d'incendis en establiments turístics
ORDRE de 24 d'octubre de 1979, sobre protecció anti-incendis en establiments sanitaris
REAL DECRET 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives
ORDRE de 6 de juliol de 1984, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació
REAL DECRET 1523/1999 Reglament d'instal·lacions petrolíferes
REAL DECRET 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11
REAL DECRET 130_2017 Reglament d'explosius (cartutxeria i pirotècnia)
ORDRE de 27 de Juliol de 1999 per la qual es determinen les condicions que han de reunir els extintors d'incendis instal·lats en vehicles de transport de persones o mercaderies
REAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball
REAL DECRET 656_2017 Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves instruccions tècniques complementàries
REAL DECRET 888/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb un contingut en nitrogen igual o inferior al 28 per cent en massa
REAL DECRET 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries